Accounting for International Development (AfID)

Accounting for International Development (AfID)

0.00

Accounting for International Development (AfID) hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận ở nhiều lĩnh vực trên toàn cầu thông qua việc gửi đến các tình nguyện viên là các chuyên gia tài chính. Thời gian tình nguyện từ 2 tuần đến 12 tháng, với mục đích nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các tổ chức. Cho đến nay, AfID và các tình nguyện viên của mình đã hỗ trợ hơn 500 tổ chức phi lợi nhuận tại 57 quốc gia trên thế giới.

Website: www.afid.org.uk

Add To Cart